Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO ÚČAST NA HAZARDNÍCH HRÁCH

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro účast na hazardních hrách upravují práva a povinnosti mezi účastníky hazardních her provozovaných společností Trans World Hotels &Entertainment,a.s., se sídlem Česká Kubice 64, Česká Kubice, PSČ 345 32, IČ: 64358267, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 492, a to ve vztahu k podmínkám účasti a provozování věrnostního programu Bonus Program (BP).

1.2. Pro účely těchto Podmínek mají následující pojmy níže uvedené významy:

BP

znamená věrnostní program Bonus Program

AML zákon

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Bodové konto

znamená účet Hráče v rámci PC vedeném v CMS, kde jsou evidovány všechny jím získané body pro účely účasti Hráče v BP

CMS

znamená interní systémem TWHE (Casino Management System)

Hazardní hry

znamená hazardní hru technická hra provozovanou podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) Zákona o hazardních hrách a hazardní hru živá hra provozovanou podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) Zákona o hazardních hrách.

Herní plán

znamená herní plán pro technické hry a/nebo herní plán pro živé hry provozované TWHE vyhotovený v souladu se Zákonem o hazardních hrách a schválený ze strany Ministerstva financí České republiky

Hráč

znamená Zájemce, který osobně provedl Registraci, odsouhlasil Podmínky, a který dokončil proces Registrace v souladu se Zákonem o hazardních hrách a Herními plány a je tak oprávněn účastnit se hazardních her provozovaných TWHE

karta Player Card

znamená uživatelskou kartu přidělenou ze strany TWHE všem Hráčům umožňující účast na hazardních hrách provozovaných TWHE v souladu se Zákonem o hazardních hrách, povoleními k provozování hazardních her a Herními plány

Multiplikátor

Koeficient, jenž je nastavován provozovatelem pro výpočet nároku přidělených bodů

PAC

Player Account Card je herní účet zřízený u TWHE dle zákona o Hazardních hrách a evidovaný na fyzickou osobu, jenž se zaregistrovala pro hru u TWHE

Partner

znamená obchodní partnery společnosti TWHE, kteří jsou oprávněni podílet se na provozování a organizaci BP

Podmínky

znamená tyto všeobecné obchodní pro účast na hazardních hrách

Provozovna nebo Provozovny

znamená provozovny TWHE umístěné na následujících adresách:

  • Česká Kubice 64
  • Dolní Dvořiště 225
  • Hatě 199

Registrace

znamená proces registrace stanovený v Herním plánu

TWHE nebo Provozovatel

znamená Trans World Hotels &Entertainment,a.s., se sídlem Česká Kubice 64, Česká Kubice, PSČ 345 32, IČ: 64358267

Zájemce

znamená Fyzická osoba, která je starší 18 let a má zájem účastnit věrnostního programu „Premium Players club), jakož i hazardních her provozovaných TWHE

Zákon o hazardních hrách

znamená zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

1.3. Hazardních her provozovaných TWHE v Provozovnách se mohou účastnit pouze Zájemci, kteří u TWHE za tímto účelem dokončí svoji Registraci spojenou se založením uživatelského účtu a bude jim přidělena PAC, a to za podmínek stanovených Herním plánem, a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách, a které dále splní všechny ostatní podmínky stanovené právními předpisy České republiky, zejména Zákonem o hazardních hrách a AML zákonem a uhradí povinný minimální poplatek spojený s jeho konzumací nabízeného občerstvení.

2. REGISTRACE

2.1. Registrace k účasti na Hazardních hrách provozovaných v Provozovnách je umožněna pouze fyzickým osobám starším 18 let.

2.2. Zájemce je pro provedení Registrace povinen se osobně dostavit na Provozovnu, přičemž v této souvislosti je povinen TWHE sdělit veškeré údaje stanovené TWHE a právními předpisy (např. vyplněním údajů ve formuláři stanoveném TWHE příp. jiným způsobem stanoveným TWHE) a následně dokončit proces Registrace, a to způsobem stanoveným v příslušném Herním plánu a těchto Podmínkách.

2.3. Zájemce, který osobně požádal o provedení Registrace, odsouhlasil Podmínky, dokončil proces Registrace, a který je oprávněn k účasti na Hazardních hrách, se stává Hráčem a zároveň i členem BP, pokud členství neodmítl. TWHE je oprávněna dokončení Registrace odmítnout za podmínek stanovených Herním plánem; v takovém případě není Zájemce oprávněn k účasti na Hazardních hrách provozovaných TWHE.

2.4. Registrace může být provedena pouze na Provozovně. V souvislosti s dokončením Registrace je TWHE povinna provést identifikaci a kontrolu Hráče, a to v souladu a za podmínek stanovených v Herním plánu, v Zákoně o hazardních hrách a AML zákoně.

2.5. Každá fyzická osoba může u TWHE mít pouze jeden PAC a být pouze jednou členem BP.

2.6. Práva a povinnosti související s účastí Hráče na hazardních hrách u Provozovatele nemohou být převedena na třetí osobu.

2.7. V souvislosti s přidělením PAC bude Zájemci přiděleno přihlašovací heslo v podobě PIN kódu. Po přidělení se ze Zájemce stává Hráč. Přihlašovací PIN má Hráč povinnost při prvním přihlášení k PAC změnit. Zájemce (resp. Hráč) je povinen přihlašovací PIN uchovávat v tajnosti tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití ze strany třetích osob.

2.8. Pokud TWHE kdykoli během trvání PAC zjistí, že PAC byl zřízen a Registrace provedena na základě neplatných, nepravdivých nebo neúplných údajů, je oprávněna zablokovat Hráči možnost účasti na Hazardních hrách, včetně jakékoliv manipulace s peněžními prostředky na kontě Hráče, a to až do doby, než Hráč TWHE sdělí všechny požadované údaje, které jsou platné, úplné a pravdivé, a doloží je příslušnými doklady.

2.9. Hráč je povinen oznamovat TWHE veškeré změny osobních či jiných údajů, které TWHE poskytl při Registraci nebo kdykoli během trvání PAC, a to vždy nejpozději do 14 dnů ode dne příslušné změny, a to na kterékoli Provozovně TWHE. Veškeré změny je Hráč povinen prokázat osobně přímo v provozovně TWHE, nebo prostřednictvím zaslaného ověřeného dokladu na kontaktní adresu TWHE nebo provozovny.

2.10. Bližší podmínky Registrace a trvání PAC jsou upraveny Herním plánem.

3. BONUS PROGRAM

3.1. BP je věrnostní program, který TWHE zřizuje pro Hráče. BP je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro Hráče prostřednictvím přidělování věrnostních bodů za hráčskou aktivitu dle předem stanovených podmínek, za další aktivity Hráčů v rámci Provozoven a za účast na jednotlivých marketingových soutěžích a akcích pořádaných Provozovatelem. Na provozování a organizaci BP se rovněž mohou podílet partneři TWHE, tj. fyzické a/nebo právnické osoby.

3.2. Členem BP se stanou všichni Hráči, kteří u TWHE dokončí registraci PAC, seznámí se s informací o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 12.1 těchto podmínek a nevysloví v rámci registračního procesu nesouhlas s přihlášením do BP.

3.3. Členem BP se nemohou stát osoby, které si nastavily jakákoliv sebeomezující opatření podle Zákona o hazardních hrách. V případě, kdy si Hráč nastaví sebeomezující opatření v průběhu svého členství v BP, uplatní se postup stanovený v článku 9.5 těchto Podmínek a Hráč bude vyloučen z BP ke dni smazání bodů z Bodového konta.

3.4. Každá karta Player Card je zároveň i kartou člena BP, která slouží k identifikaci Hráče a BP při uzavírání sázek na Provozovnách, k získávání a využívání věrnostních bodů vedených na bodovém kontě PAC člena BP, k evidenci a zjišťování stavu bodů na bodovém kontě člena BP,  jakož i k čerpání všech dalších výhod vyplývajících z členství v BP. Player Card karta je nepřenosná na třetí osobu a je majetkem TWHE. Každý člen BP může mít aktivní pouze jednu Player Card kartu.

3.5. Pro získávání výhod a plnění vyplývajících z členství v BP je nutné, aby Hráč před uskutečněním transakcí předložil obsluze provádějící transakci Player Card kartu, případně ji použil při automatickém odbavení na terminálu.

3.6. Hráči je přidělován status, dle předem daných kritérií uvedených v příloze č.1 k těmto Podmínkám.

3.7. Obsluha Provozovny má právo zadržet Player Card kartu, pokud je předložena jinou osobou než Hráčem, který je držitelem karty Player Card. TWHE má kdykoliv právo ověřit totožnost předkladatele Player Card karty dle osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu), a to za účelem ověření, zda je Player Card karta předkládána jejím oprávněným držitelem.

3.8. Každý Hráč je povinen chránit Player Card kartu před ztrátou, odcizením nebo zničením. V případě ztráty, odcizení nebo zničení Player Card karty je Hráč povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost TWHE na kterékoliv Provozovně. Duplikát Player Card karty bude Hráči vydán na kterékoliv Provozovně dle volby Hráče. 

3.9. TWHE je oprávněna kdykoliv zablokovat PAC v případě, že bude mít důvodné podezření na neoprávněnou manipulaci s PAC, a to v souladu se stanovenými podmínkami Herního plánu. PAC bude odblokována až po prošetření podezření Provozovatelem. Zablokování PAC bude Hráči oznámeno. Zablokováním PAC bude zablokován i účet BP.

3.10. Bezodkladně po ukončení platnosti PAC či zrušení PAC ze strany Hráče je Hráč povinen vrátit Player Card kartu TWHE, a to na kterékoli Provozovně TWHE. Zrušení PAC z jiných důvodů bude provedeno v souladu s Herním plánem. 

4. BODOVÉ KONTO BP, BODY A JEJICH ZÍSKÁVÁNÍ

4.1. Aktuální stav Bodového konta BP je možné zjistit při přihlášení k PAC na obrazovce terminálu či u obsluhy na jakékoli pokladně Provozovny nebo si formou příkazu na jakémkoli technickém zařízení vytisknout zůstatek prostřednictvím tiskárny na pokladně kasina.

4.2. Hráč má možnost sbírat body na Bodové konto za herní aktivitu Hráče, nebo na základě splnění pravidel spotřebitelských soutěží nebo jiných bonusových programů vyhlášených TWHE.

4.3. Pro hodnotu bodu a jeho směnu z Bodového konta na hotovost platí pravidlo 100bodů = 1eur.

5. SBÍRÁNÍ BODŮ NA BODOVÉ KONTO PROSTŘEDNICTVÍM HERNÍCH AKTIVIT

5.1. Připisování bodů z herní aktivity Hráče na Bodové konto Hráče je prováděno následujícím způsobem:

5.1.1.  Výpočet připsaných bodů na Bodové konto BP na technických hrách vychází z výpočtu založeném na součtu kumulativních sázek provedených Hráčem, který je násoben procentní hodnotou výhernosti dané hry dle příslušného Herního plánu vztahujícího se k dané hře a dále hodnoty multiplikátoru nastaveným TWHE za období přihlášení k účtu PAC (například při kumulativní sázce Hráče 500 eur a výhernosti hry 8 % získá Hráč na Bodové konto BP 100 bodů). Body za herní činnost na technických zařízeních, tj. na zařízeních určeních k provozování technické hry dle příslušného Herního plánu jsou připisovány zcela automaticky za využití CMS.

5.1.2. Výpočet připsaných bodů na Bodové konto BP při živých hrách vychází z výpočtu založeném na přibližné průměrné hodnotě sázek provedených Hráčem, který je násoben přibližným počtem her a dále hodnotou přibližné výhernosti daného typu hry a multiplikátoru nastaveným TWHE (například při průměrné sázce Hráče 10€ a přibližném počtu 50 sázek za herní aktivitu na hře Ruleta získá hráč na Bodové konto BP 44 bodů).

5.1.3. Body jsou dále připisovány v rámci programu Loyality Player a Junket Partner. Pravidla tohoto programu jsou součástí těchto Podmínek v příloze č. 2.

6. PŘIDĚLOVÁNÍ BODŮ NA BODOVÉ KONTO PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH AKTIVIT

6.1. TWHE dále pravidelně nabízí možnost získat body za další aktivity Hráče v rámci spotřebitelských soutěží a bonusových programů. Popis některých těchto spotřebitelských soutěží a bonusových programů je uveden v příloze č. 3 k těmto Podmínkám.

6.2. Úplná pravidla jednotlivých spotřebitelských soutěží a bonusových programů jsou vždy vyhlášena před zahájením soutěže a k dispozici na recepci každé Provozovny TWHE v průběhu celého trvání takové akce.

7. PROVÁDĚNÍ SMĚNY BODŮ Z BODOVÉHO KONTA

7.1. Hráč má možnost provést směnu bodů svého Bodového konta za peněžní prostředky v rámci PAC automaticky po přihlášení se k technickému zařízení prostřednictvím dotykové obrazovky a přihlášení se k PAC prostřednictvím PIN.

7.2. Hráč má dále možnost provést směnu bodů ze svého Bodového konta na pokladně Provozovny.

7.3. Body z Bodového konta mohou být směněny (využity) pouze následujícím způsobem:

7.3.1. směna bodů na hotovost, která musí být vždy provedena na pokladně Provozovny, kdy hodnota hotovosti v takovém případě nesmí přesáhnout limit stanovený zvláštními právními předpisy a musí být v minimální hodnotě 10€;

7.3.2. provedením směny bodů z Bodového konta, a to v minimální výši 500 bodů, prostřednictvím elektronického terminálu instalovaného na TZ na hotovost v měně €;

7.3.3. využití bodů na nákup zboží na pokladně nebo recepci Provozovny provozované TWHE;

7.3.4. využití bodů na nákup služeb na recepci Provozovny provozované TWHE;

7.3.5. využití bodů na nákup dárkových poukázek, kupónů, slevových poukázek apod., a to na pokladně Provozovny.

8. EVIDENCE BODŮ NA BODOVÉM KONTĚ PAC

8.1. Body evidované na Bodovém kontě PCA v rámci BP a historické údaje o jejich použití Hráčem jsou zaznamenány na účtu Hráče v rámci CMS a jeho PAC. Hráč může pouze osobně požádat o předložení výpisu z Bodového konta na kterékoliv Provozovně. Výpis mu bude poskytnut dle možností TWHE bez zbytečného odkladu.

8.2. Body jsou nepřenositelné na jiného Hráče a nelze je převádět ani na jiné Bodové konto PAC.

8.3. Hráči mohou kdykoli využít či směnit, své body za podmínek stanovených v těchto Podmínkách, avšak nejpozději do 180 dnů od jejich připsání na PAC v rámci BP. Všechny body s datem starším než 180 dnů po jejich přidělení, budou z Bodového konta v rámci PAC systému CMS automaticky smazány. TWHE provede smazání automaticky bez informování Hráče.

8.4. V případě že došlo k expiraci bodů z důvodu nepředvídatelné události (např. nařízeného uzavření Provozoven), je Hráč oprávněn požádat TWHE o opětovné připsání expirovaných bodů. V případě kladného vyřízení žádosti připíše TWHE body na Bodové konto PAC nejpozději do 7 dnů ode dne podání této žádosti.

9. UKONČENÍ ČLENSTVÍ V BP

9.1. Každý Hráč má možnost dobrovolně zrušit svoje členství v BP. Žádost o zrušení členství v BP může Hráč podat na jakékoli Provozovně. Žádost o zrušení musí být provedena osobně nebo prostřednictvím žádosti s úředně ověřeným podpisem zaslaným na kontaktní adresu TWHE.

9.2. TWHE je oprávněna pozastavit členství Hráče v BP v případě podezření Hráče z porušení těchto Podmínek nebo za podmínek porušení pravidel vyplývajících z Herních plánů, a to až do konečného rozhodnutí ze strany TWHE.

9.3. TWHE je oprávněna členství Hráče v BP kdykoliv ukončit, a to i bez uvedení důvodu. V takovém případě musí být ukončení účasti Hráče v BP ze strany TWHE Hráči oznámeno vhodným způsobem. TWHE se zavazuje, že v případě ukončování účasti Hráče v BP nebude postupovat diskriminačním způsobem.

9.4. V okamžiku zrušení PAC či ukončení členství Hráče ve věrnostním programu BP budou všechny nevyčerpané body k datu zrušení smazány a zneplatněny bez náhrady.

9.5. Každý Hráč, který využije možnosti nastavení sebeomezujících opatření daných Zákonem o hazardních hrách, bude požádán, aby si vypořádal body přidělené na Bodové konto okamžitě. V odůvodněných případech bude umožněno prodloužení této lhůty maximálně na 7 dní ode dne provedení změny nastavení sebeomezujících opatření Provozovatelem. Po tomto datu budou přidělené body smazány. Stejný postup se uplatní i v případě, kdy je Hráči vstup do Provozovny zakázán z důvodu stanoveného Herními plány nebo právními předpisy platnými na území České republiky. Lhůta pro vypořádání bodů přidělených na Bodové konto počíná běžet od okamžiku vzniku důvodu pro zákaz vstupu Hráče do Provozovny.

9.6. Hráči mají možnost požádat o obnovení svého členství ve věrnostním programu BP v případě, že bude obnovena platnost jejich PAC nebo pokud odpadnou překážky, které způsobily pozastavení členství ve věrnostním programu BP, a to vždy za podmínek splnění všech pravidel stanovených v Herních plánech.

10. REKLAMACE

10.1. Veškeré výhrady Hráče vůči způsobu a výši připsání bodů na Bodové konto v rámci BP musí být Hráčem uplatněny během návštěvy Provozovny, při níž měly být tyto body připsány, nebo nejpozději do sedmi (7) dnů po této návštěvě. Pozdější stížnosti týkající se připsání bodů nebudou, jako opožděné, akceptovány.

10.2. S námitkami a stížnostmi na připsání bodů je Hráč povinen kontaktovat přímo management Provozovny nebo oddělení pro vztahy s Hráči a zákazníky TWHE. Případnou reklamaci je Hráč oprávněn podat písemně na Provozovně, či zasláním na kontaktní adresu TWHE. Reklamace bude vyřešena nejpozději do 30 dnů od jejího podání a Hráč bude o řešení reklamace vyrozuměn písemně na adresu či emailem.

10.3. Konečné rozhodnutí o veškerých nárocích, námitkách nebo sporech v souvislosti s věrnostním programem BP je výhradním právem společnosti TWHE.

11. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

11.1. TWHE je oprávněna kdykoli bez náhrady ukončit věrnostní program BP.

11.2. TWHE je oprávněna kdykoli změnit tyto Podmínky. TWHE se zavazuje informovat o změnách podmínek členství prostřednictvím zveřejnění nových Podmínek na internetových stránkách TWHE www.palasino.eu a v písemné podobě na recepcích Provozoven minimálně 14 kalendářních dní před dnem nabytí účinnosti změny.

11.3. TWHE je oprávněna provést změnu v hodnotě vzorce a multiplikátoru pro připsání bodů dle článku 5.1 těchto VOP a také hodnotě směny bodů za ekvivalent peněžní hodnoty. TWHE je dále oprávněna určit, za které produkty, služby a živé hry nebudou přičítány body v rámci BP.

11.4. Pokud Hráč se změnami podmínek nesouhlasí, má možnost zrušit svoje členství v BP. Jakmile nové smluvní podmínky vstoupí v platnost, má se za to, že Hráč souhlasí se změnami, jakmile použije osobní kartu herního konta PAC.

12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Hráč bere na vědomí, že při uzavření Smlouvy, Registraci, účasti na hazardních hrách a rovněž účasti ve věrnostním programu jsou zpracovávány jeho osobní údaje. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Hráče jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na internetových stránkách www.palasino.eu a v tištěné podobě rovněž na recepci všech Provozoven.

12.2. Hráč bere na vědomí, že v kasinu Provozovatele mohou být Provozovatelem pořizovány fotografie, na nichž může být zachycena podoba Hráče. Tyto fotografie mohou být dále šířeny za účelem propagace Provozovatele, a to zejména na sociálních sítích, webových stránkách Provozovatele a v tiskovinách. Pokud Hráč s pořízením fotografií, na nichž může být zachycena jeho podoba, nesouhlasí, sdělí tuto skutečnost obsluze kasina Provozovatele.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. V případě rozporu těchto Podmínek s Herním plánem mají přednost ustanovení Herního plánu.

13.2. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.května 2022 a plně nahrazuje původní Podmínky.

HERNÍ PLÁN TECHNICKÁ HRA

HERNÍ PLÁN ŽIVÁ HRA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD